Positions Staff info boost 1 boost 2 boost 3
Head Coach Sir Alexander Ferguson Sức mạnh Tốc độ
Penalty
Dứt điểm
Lực sút
Đá phạt
Chỉ số
Head Coach Louis van Gaal Tốc độ Chuyền dài
Chuyền ngắn
Tạt bóng
Khéo léo
Tăng tốc
Chỉ số
Head Coach Park Hang-Seo Tốc độ Rê bóng
Giữ bóng
Khéo léo
Sút xoáy
Tăng tốc
Chỉ số
Head Coach Jung Hae-seong Chuyền dài Đánh đầu
Nhảy
Chọn vị trí
Sút xa
Tầm nhìn
Chỉ số
Head Coach Kim Hyun-Tae Phản ứng Chọn vị trí
Quyết đoán
Nhảy
Cắt bóng
Sút xoáy
Chỉ số
Head Coach Hong Myung-Bo Sức mạnh Xoạc bóng
Cắt bóng
Tầm nhìn
Chọn vị trí
Chuyền dài
Chỉ số
Head Coach Kim Tae-Young Dứt điểm Chọn vị trí
Vô-lê
Lực sút
Đá phạt
Khéo léo
Chỉ số
Head Coach Choi Jin-Cheul Quyết đoán Tranh bóng
Chuyền dài
Nhảy
Đánh đầu
Giữ bóng
Chỉ số
Head Coach Choi Yong-Soo Tranh bóng Xoạc bóng
Chọn vị trí
Tầm nhìn
Nhảy
Đánh đầu
Chỉ số
Head Coach Yoon Jong-Hwan Đánh đầu Chọn vị trí
Vô-lê
Nhảy
Khéo léo
Phản ứng
Chỉ số
Head Coach Hwang Sun-Hong Giữ bóng Chuyền ngắn
Chuyền dài
Tầm nhìn
Rê bóng
Đá phạt
Chỉ số
Head Coach Lee Min-Sung Sút xa Tạt bóng
Kèm người
Tầm nhìn
Cắt bóng
Chuyền dài
Chỉ số
Head Coach Yoo Sang-Chul Lực sút Tranh bóng
Quyết đoán
Cắt bóng
Tạt bóng
Chuyền dài
Chỉ số
Head Coach Joel McKeown Quyết đoán Tranh bóng
Chuyền dài
Nhảy
Đánh đầu
Giữ bóng
Chỉ số
Head Coach Luca Gordon Dứt điểm Chọn vị trí
Vô-lê
Lực sút
Đá phạt
Khéo léo
Chỉ số
Head Coach Barbara Eaton Sức mạnh Xoạc bóng
Cắt bóng
Tầm nhìn
Chọn vị trí
Chuyền dài
Chỉ số
Head Coach Mikito Kotani Phản ứng Chọn vị trí
Quyết đoán
Nhảy
Cắt bóng
Sút xoáy
Chỉ số
Head Coach Lonnie Dombrowski Chuyền dài Đánh đầu
Nhảy
Chọn vị trí
Sút xa
Tầm nhìn
Chỉ số
Head Coach Joseph Evans Tốc độ Rê bóng
Giữ bóng
Khéo léo
Sút xoáy
Tăng tốc
Chỉ số
Head Coach Craig Howard Sức mạnh Tốc độ
Penalty
Dứt điểm
Lực sút
Đá phạt
Chỉ số
Head Coach Kasib Rahal Tốc độ Chuyền dài
Chuyền ngắn
Tạt bóng
Khéo léo
Tăng tốc
Chỉ số
Head Coach Cristoforo Conti Tranh bóng Xoạc bóng
Chọn vị trí
Tầm nhìn
Nhảy
Đánh đầu
Chỉ số
Head Coach Jude Stevenson Đánh đầu Chọn vị trí
Vô-lê
Nhảy
Khéo léo
Phản ứng
Chỉ số
Head Coach Reuben Macías Giữ bóng Chuyền ngắn
Chuyền dài
Tầm nhìn
Rê bóng
Đá phạt
Chỉ số
Head Coach Jenny Leavitt Sút xa Tạt bóng
Kèm người
Tầm nhìn
Cắt bóng
Chuyền dài
Chỉ số
Head Coach Klaus Neudorf Lực sút Tranh bóng
Quyết đoán
Cắt bóng
Tạt bóng
Chuyền dài
Chỉ số
Technical Alton Arthur Chuyền dài
Sút xa
Vô-lê
Tầm nhìn
Chuyền ngắn
Lực sút
Quyết đoán
Dứt điểm
Kèm người
Tạt bóng
Cắt bóng
Rê bóng
Giữ bóng
Chọn vị trí
Phản ứng
Thể lực
Thăng bằng
Xoạc bóng
Đá phạt
Xoạc bóng
Penalty
Sút xoáy
Chuyền dài
Sút xa
Tầm nhìn
Chuyền ngắn
Lực sút
Quyết đoán
Dứt điểm
Kèm người
Tạt bóng
Cắt bóng
Rê bóng
Giữ bóng
Chọn vị trí
Phản ứng
Thể lực
Thăng bằng
Xoạc bóng
Xoạc bóng
Sút xoáy
Đánh đầu
Technical James Lee Chuyền dài
Sút xa
Vô-lê
Tầm nhìn
Chuyền ngắn
Lực sút
Quyết đoán
Dứt điểm
Kèm người
Tạt bóng
Cắt bóng
Rê bóng
Giữ bóng
Chọn vị trí
Phản ứng
Thể lực
Thăng bằng
Xoạc bóng
Đá phạt
Xoạc bóng
Penalty
Sút xoáy
Chuyền dài
Sút xa
Tầm nhìn
Chuyền ngắn
Lực sút
Quyết đoán
Dứt điểm
Kèm người
Tạt bóng
Cắt bóng
Rê bóng
Giữ bóng
Chọn vị trí
Phản ứng
Thể lực
Thăng bằng
Xoạc bóng
Xoạc bóng
Sút xoáy
Khéo léo
Technical Kim Chae-sung Chuyền dài
Sút xa
Vô-lê
Tầm nhìn
Chuyền ngắn
Lực sút
Quyết đoán
Dứt điểm
Kèm người
Tạt bóng
Cắt bóng
Rê bóng
Giữ bóng
Chọn vị trí
Phản ứng
Thể lực
Thăng bằng
Xoạc bóng
Đá phạt
Xoạc bóng
Penalty
Sút xoáy
Chuyền dài
Sút xa
Tầm nhìn
Chuyền ngắn
Lực sút
Quyết đoán
Dứt điểm
Kèm người
Tạt bóng
Cắt bóng
Rê bóng
Giữ bóng
Chọn vị trí
Phản ứng
Thể lực
Thăng bằng
Xoạc bóng
Xoạc bóng
Sút xoáy
Tốc độ
Technical Jack Harper Chuyền dài
Sút xa
Vô-lê
Tầm nhìn
Chuyền ngắn
Lực sút
Quyết đoán
Dứt điểm
Kèm người
Tạt bóng
Cắt bóng
Rê bóng
Giữ bóng
Chọn vị trí
Phản ứng
Thể lực
Thăng bằng
Xoạc bóng
Đá phạt
Xoạc bóng
Penalty
Sút xoáy
Chuyền dài
Sút xa
Tầm nhìn
Chuyền ngắn
Lực sút
Quyết đoán
Dứt điểm
Kèm người
Tạt bóng
Cắt bóng
Rê bóng
Giữ bóng
Chọn vị trí
Phản ứng
Thể lực
Thăng bằng
Xoạc bóng
Xoạc bóng
Sút xoáy
Sức mạnh
Technical Frank Brown Chuyền dài
Sút xa
Vô-lê
Tầm nhìn
Chuyền ngắn
Lực sút
Quyết đoán
Dứt điểm
Kèm người
Tạt bóng
Cắt bóng
Rê bóng
Giữ bóng
Chọn vị trí
Phản ứng
Thể lực
Thăng bằng
Xoạc bóng
Đá phạt
Xoạc bóng
Penalty
Sút xoáy
Chuyền dài
Sút xa
Tầm nhìn
Chuyền ngắn
Lực sút
Quyết đoán
Dứt điểm
Kèm người
Tạt bóng
Cắt bóng
Rê bóng
Giữ bóng
Chọn vị trí
Phản ứng
Thể lực
Thăng bằng
Xoạc bóng
Xoạc bóng
Sút xoáy
Tăng tốc
Technical Glass Pavel Chuyền dài
Sút xa
Vô-lê
Tầm nhìn
Chuyền ngắn
Lực sút
Quyết đoán
Dứt điểm
Kèm người
Tạt bóng
Cắt bóng
Rê bóng
Giữ bóng
Chọn vị trí
Phản ứng
Thể lực
Thăng bằng
Xoạc bóng
Đá phạt
Xoạc bóng
Penalty
Sút xoáy
Chuyền dài
Sút xa
Tầm nhìn
Chuyền ngắn
Lực sút
Quyết đoán
Dứt điểm
Kèm người
Tạt bóng
Cắt bóng
Rê bóng
Giữ bóng
Chọn vị trí
Phản ứng
Thể lực
Thăng bằng
Xoạc bóng
Xoạc bóng
Sút xoáy
Nhảy
Head Coach Bum Kun Cha Tốc độ Nhảy
Dứt điểm
Sức mạnh
Khéo léo
Tăng tốc
Chỉ số
Medical Debbie Canon Thể lực Thể lực
Thăng bằng
Thể lực
Thăng bằng
Boost mental status
Medical Juliana Turner Thăng bằng Thể lực
Thăng bằng
Thể lực
Thăng bằng
Boost mental status
Medical Training Staff
FW Bruce Rodney Rodriguez Rê bóng Chuyền dài
Sút xa
Nhảy
Vô-lê
Tầm nhìn
Giữ bóng
Phản ứng
Dứt điểm
Tốc độ
Sức mạnh
Chọn vị trí
Tăng tốc
FW Clinton Lloyd Tạt bóng Chuyền ngắn
Khéo léo
Đánh đầu
Quyết đoán
Giữ bóng
Phản ứng
Dứt điểm
Tốc độ
Sức mạnh
Chọn vị trí
Tăng tốc
FW Philip Brown Rê bóng Chuyền dài
Sút xa
Nhảy
Vô-lê
Tầm nhìn
Giữ bóng
Phản ứng
Dứt điểm
Tốc độ
Sức mạnh
Chọn vị trí
Tăng tốc
FW Terry Collins Đá phạt Chuyền dài
Sút xa
Nhảy
Vô-lê
Tầm nhìn
Giữ bóng
Phản ứng
Dứt điểm
Tốc độ
Sức mạnh
Chọn vị trí
Tăng tốc
FW Raymond Hall Lực sút Chuyền dài
Sút xa
Nhảy
Vô-lê
Tầm nhìn
Giữ bóng
Phản ứng
Dứt điểm
Tốc độ
Sức mạnh
Chọn vị trí
Tăng tốc
FW Ronald Thompson Tạt bóng Chuyền dài
Sút xa
Nhảy
Vô-lê
Tầm nhìn
Giữ bóng
Phản ứng
Dứt điểm
Tốc độ
Sức mạnh
Chọn vị trí
Tăng tốc
FW Thor salbe Sanchez Rê bóng Chuyền ngắn
Khéo léo
Đánh đầu
Quyết đoán
Giữ bóng
Phản ứng
Dứt điểm
Tốc độ
Sức mạnh
Chọn vị trí
Tăng tốc
FW Hubert Richards Rê bóng Chuyền ngắn
Khéo léo
Đánh đầu
Quyết đoán
Giữ bóng
Phản ứng
Dứt điểm
Tốc độ
Sức mạnh
Chọn vị trí
Tăng tốc
FW Ed Hoffman Đá phạt Chuyền ngắn
Khéo léo
Đánh đầu
Quyết đoán
Giữ bóng
Phản ứng
Dứt điểm
Tốc độ
Sức mạnh
Chọn vị trí
Tăng tốc
FW Victor Cortez Lực sút Chuyền ngắn
Khéo léo
Đánh đầu
Quyết đoán
Giữ bóng
Phản ứng
Dứt điểm
Tốc độ
Sức mạnh
Chọn vị trí
Tăng tốc
FW Training Staff
MF Ssunda Wu Chen Chuyền dài Đánh đầu
Dứt điểm
Kèm người
Tầm nhìn
Rê bóng
Chuyền ngắn
Sức mạnh
Tốc độ
Phản ứng
Tăng tốc
Chọn vị trí
MF Brian Lucas Tranh bóng Đánh đầu
Dứt điểm
Kèm người
Tầm nhìn
Rê bóng
Chuyền ngắn
Sức mạnh
Tốc độ
Phản ứng
Tăng tốc
Chọn vị trí
MF Johnny Lam Giữ bóng Đánh đầu
Dứt điểm
Kèm người
Tầm nhìn
Rê bóng
Chuyền ngắn
Sức mạnh
Tốc độ
Phản ứng
Tăng tốc
Chọn vị trí
MF Higashi Kenichi Sút xa Đánh đầu
Dứt điểm
Kèm người
Tầm nhìn
Rê bóng
Chuyền ngắn
Sức mạnh
Tốc độ
Phản ứng
Tăng tốc
Chọn vị trí
MF Tracy Nash Quyết đoán Đánh đầu
Dứt điểm
Kèm người
Tầm nhìn
Rê bóng
Chuyền ngắn
Sức mạnh
Tốc độ
Phản ứng
Tăng tốc
Chọn vị trí
MF isabelle Copola Đá phạt Đánh đầu
Dứt điểm
Kèm người
Tầm nhìn
Rê bóng
Chuyền ngắn
Sức mạnh
Tốc độ
Phản ứng
Tăng tốc
Chọn vị trí
MF Katie Paul Chuyền dài Lực sút
Tạt bóng
Cắt bóng
Rê bóng
Chuyền ngắn
Sức mạnh
Tốc độ
Phản ứng
Tăng tốc
Chọn vị trí
MF Andrew Roman Tranh bóng Lực sút
Tạt bóng
Cắt bóng
Rê bóng
Chuyền ngắn
Sức mạnh
Tốc độ
Phản ứng
Tăng tốc
Chọn vị trí
MF Bryant Johnson Jr Giữ bóng Lực sút
Tạt bóng
Cắt bóng
Rê bóng
Chuyền ngắn
Sức mạnh
Tốc độ
Phản ứng
Tăng tốc
Chọn vị trí
MF Francisco J. Roger Sút xa Lực sút
Tạt bóng
Cắt bóng
Rê bóng
Chuyền ngắn
Sức mạnh
Tốc độ
Phản ứng
Tăng tốc
Chọn vị trí
MF Lionel Cruelo Quyết đoán Lực sút
Tạt bóng
Cắt bóng
Rê bóng
Chuyền ngắn
Sức mạnh
Tốc độ
Phản ứng
Tăng tốc
Chọn vị trí
MF Earl park Đá phạt Lực sút
Tạt bóng
Cắt bóng
Rê bóng
Chuyền ngắn
Sức mạnh
Tốc độ
Phản ứng
Tăng tốc
Chọn vị trí
MF Training Staff
DF Jerry George Kèm người Quyết đoán
Chuyền dài
Tạt bóng
Sức mạnh
Chọn vị trí
Phản ứng
Tốc độ
Tăng tốc
DF Rufus Fitzgerald Tranh bóng Quyết đoán
Chuyền dài
Tạt bóng
Sức mạnh
Chọn vị trí
Phản ứng
Tốc độ
Tăng tốc
DF Jo Seung-woo Xoạc bóng Quyết đoán
Chuyền dài
Tạt bóng
Sức mạnh
Chọn vị trí
Phản ứng
Tốc độ
Tăng tốc
DF Charlie Wilson Cắt bóng Quyết đoán
Chuyền dài
Tạt bóng
Sức mạnh
Chọn vị trí
Phản ứng
Tốc độ
Tăng tốc
DF Christine Lindsay Nhảy Quyết đoán
Chuyền dài
Tạt bóng
Sức mạnh
Chọn vị trí
Phản ứng
Tốc độ
Tăng tốc
DF Jesi Yang Chuyền ngắn Quyết đoán
Chuyền dài
Tạt bóng
Sức mạnh
Chọn vị trí
Phản ứng
Tốc độ
Tăng tốc
DF Russell Eastwood Đánh đầu Quyết đoán
Chuyền dài
Tạt bóng
Sức mạnh
Chọn vị trí
Phản ứng
Tốc độ
Tăng tốc
DF Patrick E. Gordon Kèm người Rê bóng
Giữ bóng
Tầm nhìn
Sức mạnh
Chọn vị trí
Phản ứng
Tốc độ
Tăng tốc
DF Barry Woods Tranh bóng Rê bóng
Giữ bóng
Tầm nhìn
Sức mạnh
Chọn vị trí
Phản ứng
Tốc độ
Tăng tốc
DF Frank Harrington Xoạc bóng Rê bóng
Giữ bóng
Tầm nhìn
Sức mạnh
Chọn vị trí
Phản ứng
Tốc độ
Tăng tốc
DF Carl Hunt Cắt bóng Rê bóng
Giữ bóng
Tầm nhìn
Sức mạnh
Chọn vị trí
Phản ứng
Tốc độ
Tăng tốc
DF Dennis Potter Nhảy Rê bóng
Giữ bóng
Tầm nhìn
Sức mạnh
Chọn vị trí
Phản ứng
Tốc độ
Tăng tốc
DF Fujigaya Satoshi Chuyền ngắn Rê bóng
Giữ bóng
Tầm nhìn
Sức mạnh
Chọn vị trí
Phản ứng
Tốc độ
Tăng tốc
DF Phil Watson Đánh đầu Rê bóng
Giữ bóng
Tầm nhìn
Sức mạnh
Chọn vị trí
Phản ứng
Tốc độ
Tăng tốc
DF Training Staff
GK Alexander Cold TM bắt bóng Nhảy
Chuyền dài
TM đổ người
TM chọn vị trí
TM phản xạ
GK Ricardo Piero TM phát bóng Nhảy
Chuyền dài
TM đổ người
TM chọn vị trí
TM phản xạ
GK Cecil Vega TM bắt bóng Chọn vị trí
Phản ứng
TM đổ người
TM chọn vị trí
TM phản xạ
GK Jang Han TM phát bóng Chọn vị trí
Phản ứng
TM đổ người
TM chọn vị trí
TM phản xạ
GK Training Staff