MF Francisco J. Roger
Boost 1
Sút xa
(중거리 슛)
Boost 2
Lực sút
(슛 파워)
Tạt bóng
(크로스)
Cắt bóng
(가로채기)
Boost 3
Rê bóng
(드리블)
Chuyền ngắn
(짧은 패스)
Sức mạnh
(몸싸움)
Tốc độ
(속력)
Phản ứng
(반응 속도)
Tăng tốc
(가속력)
Chọn vị trí
(위치 선정)